กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประมุขของคณะ
 ลูกเสือ แห่งชาติ 
   กิจกรรมบริจาคเลือด    กิจกรรมทำบุญตัดบาตร