ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ตำแหน่ง ๓๘ค.(๒) ประเภททั่วไปเป็นวิชาการ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ได้คะแนนสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ