ดร.ครรชิต  วรรณชา

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

ข้อมูลสารสนเทศ

Login Form

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

3738157
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1010
585
6806
3723386
25681
41355
3738157

Your IP: 3.214.184.223
2023-09-23 18:02

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภาทุกสังกัด ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563

4

วันนี้ (วันที่ 14 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภาทุกสังกัดระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี                นายสมาน   แก้วคำไสย์ รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ด้วยคุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับของสังคม ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน เป็นผลดีแก่การศึกษาของประเทศชาติ โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกรางวัล จำนวน ๔ รางวัล ดังนี้
๑. การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
๒. การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
๓. การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และ
๔. การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนด ผลการคัดเลือก ดังนี้
1. ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563
ระดับจังหวัด
1) นายวัชระ ป้านภูมิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะอึ สังกัด สพป.รอ.1
2) นางศิริลักษณ์ เพริดพราว ตำแหน่ง ครูโรงเรียนธงธานี สังกัด สพม.27
2. ผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ
ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด
1) นายเอี่ยม อามาตย์มุลตรี ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
2) นายสันติ ทิพนา ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3. ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด
3.1 . ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น
1) นางสาวกนกวรรณ อาจหาญ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
3.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น
1) นายพรรคพงศ์ โสมาเกตุ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
3.3 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาสตร์ดีเด่น
1) นางจินดา สุทธิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
3.4 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น
1) ว่าที่ร้อยตรี วีรยุทธ อินทสร โรงเรียนบ้านหนองฟ้า
3.5 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาดีเด่น
1) นายสิรภัทร หมื่นศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
3.6 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น
1) นายอภิรัฐ วโรรส โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
3.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น
1) นางสาวศุภพิชญ์ อุตคำ โรงเรียนบ้านหนองฟ้า
3.8 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ)
1) นางสุดาพรรณ อรุณจิรโชค โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
3.9 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น
1) นางสาวศิษฎานุช อุทธา วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
3.10 ครูผู้สอนการศึกษาพิเศษและการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วมดีเด่น
1) นางบังอร ทินบุตร โรงเรียนหัวนางามวิทยา
3.11 ครูผู้สอนอาชีวศึกษาดีเด่น (ปวช.)
1) นางธัญญา จันทะ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

4. ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด
4.1 ประเภทวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
1. นางศิริวรรณ พลเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
2. นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
4.2 ประเภทวิชาชีพศึกษานิเทศก์
1. นายสมชาตรี ทีบุญมา ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.รอ.2
2. นางสายยนต์ จ้อยนุแสง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.27
3. นางวิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.รอ.3
4.3 ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
1. นายคมกริช มาตย์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองต่าย สังกัด สพป.รอ.1
2. นายวินัย โพธิ์หมุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝาง สังกัด สพป.รอ.2
3. นางดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย สังกัด สพม.27
4. นายเทิดทูน สุจารี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สังกัด สพม.27
4.4 ประเภทวิชาชีพครู
1. นายเอกรินทร์ ศรีผ่อง ครูโรงเรียนสตรีศึกษา สังกัด สพม.27
2. นางสุกัญญา ไชยคิรินทร์ ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สังกัด สพม.27
3. นางสุทารี สมสุข ครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ สังกัดสพป.รอ.2
4. นางสวรส อนันทวรรณ ครูโรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสว่าง สังกัด สพป.รอ.1
5. นางจงกล ธนะมูล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง สังกัด สพป.รอ.2
6. นางสมเพชร จิตจักร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36(บ้านบะตากา) สังกัด สพป.รอ.3
7. นางปราณี สุพรรณโน ครูโรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ สังกัด สพป.รอ.3
8. นางมยุรา ศรีส่อง ครูโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สังกัด สพป.รอ.1
9 นางสุพัตรา ชำนาญเอื้อ ครูโรงเรียนไพศาลวิทยาคม สังกัด สพป.รอ.1

S37429269S37429268S37429267S37429265S37429263S37429259S37429258S3742925614