ดร.ครรชิต  วรรณชา

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

ข้อมูลสารสนเทศ

Login Form

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

3750593
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
155
1350
3601
3738479
3601
34516
3750593

Your IP: 34.204.181.91
2023-10-04 01:00

จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนขนาดใหญ่ ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

A3792900-43FA-4A26-928E-6E1E57ACD23A

จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนขนาดใหญ่ ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

วันนี้ (วันที่ 30 มิถุนายน 2563) เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการตรวจติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนขนาดใหญ่ ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจความพร้อมโดยพร้อมเพรียง

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้ประชุมศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID -19) เพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด-19 (COVID -19) ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีข้อสั่งการ ดังนี้
1. เพื่อให้เกิดความพร้อมของการเปิดภาคเรียน ขอให้ ศปก.อำเภอ ได้ตรวจติดตามความ
พร้อมของโรงเรียนขนาดใหญ่ ในเขตท้องที่ของตนเอง และให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษา โดยให้กระทำพร้อมกันทั้งจังหวัด ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ในเขตท้องที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนขนาดใหญ่ ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ดังนี้ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด และ โรงเรียนขัติยะวงษา
2. สำหรับในระดับ ศปก.ตำบล ให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ในส่วน
ศปก.องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ ศปก.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้ตรวจติดตามโรงเรียนในสังกัดของตนเอง
3. การผ่อนคลายกิจกรรมทุกระยะ ในแต่ละกิจการหรือกิจกรรมต่างๆ ไม่ได้ผ่อนคลาย
พฤติกรรมในการป้องกันโรคระบาดของกระทรวงสาธารณสุข ฉะนั้น ความประพฤติแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นนิสัย คือ “อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ ถือหลักรักสะอาดปราศจากแออัด จัดไปไทยชนะ” ขอให้สื่อสารถึงประชาชนและให้ถือปฏิบัติ
4. จากกรณีชาวพม่าที่เดินทางกลับประเทศ หลังพ้นระยะการกักตัวที่จังหวัดสงขลาแล้ว
พบว่า มีการติดเชื้อโควิด-19 เป็นกรณีศึกษา ที่ทำให้จังหวัดร้อยเอ็ดวางใจไม่ได้ ทำให้อำเภอและโรงพยาบาล ติดตามตรวจซ้ำผู้ที่เดินทางกลับจากการกักตัว ทั้งระดับ State Quarantine และ Local Quarantine เมื่อเดินทางมาถึงภูมิลำเนา
5. เมื่อมีการเปิดภาคเรียน ขอให้ตำรวจทุกท้องที่ ซักซ้อมเจ้าพนักงานจราจรได้อำนวยความ
สะดวกด้านการจราจร ให้มีความคล่องตัว และเคร่งครัดการรักษาวินัยจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน
6. การก่อสร้างถนนที่กระทบต่อการจราจร และอาจมีอุปสรรคต่อการการระบายน้ำในฤดู
ฝน ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ เร่งรัดการบริหารสัญญา หากช่างผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่เอาใจใส่ควบคุมงาน ขอให้ดำเนินการทางวินัยและทางปกครอง ทั้งนี้ หากยังปรากฏว่า ประชาชนยังร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม ถึงการก่อสร้างที่ล่าช้า และขาดการเอาใจใส่ จะถือเป็นความบกพร่องของผู้นำหน่วย เพราะรับทราบข้อสั่งการแล้ว กลับหย่อนความสามารถในการบริหารภายในของตนเอง

ในการนี้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด ได้ลงพื้นที่ ตรวจติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โดยมีนายชอบ ธาระมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะครู ให้การต้อนรับและรายงานการเตรียมความพร้อม ดังนี้
1. ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 และมาตรการป้องกันโรค ตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ที่ 5/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
2. ดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน และในระหว่างเปิดเรียน
โดยการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (Reopening)
2.1 จัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องเรียนรวม และพื้นที่ใช้สอยร่วมกัน
ให้มีการเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในคู่มือสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้
(1) ให้มีระบายอากาศที่ดีเพื่ออากาศถ่ายเท หลีกเลี้ยงการใช้เครื่องปรับอากาศ หาก
จำเป็นต้องใช้ ได้กำหนดเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ และมีการระบายอากาศ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
(2) จัดวางโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องมือ อุปกรณ์ เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร และการบริหาร
จัดการเพื่อเข้าใช้งานในพื้นที่ เช่น การเหลื่อมเวลา การแบ่งกลุ่ม เป็นต้น
(3) ทำความสะอาดพื้นที่ และวัสดุอย่างสม่ำเสมอ และให้ความสำคัญกับบริเวณที่มี
พื้นที่ หรือผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน
(4) หลีกเลี่ยงการใช้สื่อการเรียนการสอนที่สัมผัสร่วมกัน
(5) จัดให้มีจุดล้างมือ หรือแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียน ต้องทำเส้นทางให้ไป
จุดล้างมือก่อนไปเข้าชั้นเรียน
(6) มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา
(7) นักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ในทุกช่วงชั้นขณะอยู่
ในโรงเรียน อยู่ในห้องเรียน รวมทั้งบนรถโดยสาร ตลอดจนในที่ชุมนุมชน ให้คุณครูกำชับนักเรียนให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

S85942276165277S85925920S85925913S43114504S85942278S85925921S85950473S85950472