ดร.ครรชิต  วรรณชา

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

ข้อมูลสารสนเทศ

Login Form

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

3738148
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1001
585
6797
3723386
25672
41355
3738148

Your IP: 3.214.184.223
2023-09-23 17:57

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินการบริหารการเงินการคลังของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

S34218008

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินการบริหารการเงินการคลังของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมอบโทรศัพท์ Smart Phone สำหรับเป็นอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันนี้ (วันที่ 25 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการมอบเกียรติบัตรหน่วยงานสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินการบริหารการเงินการคลังของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมอบโทรศัพท์ Smart Phone สำหรับเป็นอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมี นายปรีดี ภูสีน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมาน แก้วคำไสย์ รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธี
การประเมินการบริหารการเงินการคลังของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของสถานศึกษา ทราบระดับการบริหารงานการเงินการคลัง และนำผลการประเมินไปพัฒนาการบริหารการเงินการคลังภาครัฐของสถานศึกษา
๒. เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน นำผลการประเมินไปจัดลำดับ/กลุ่มสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (best – practice) และกลุ่มสถานศึกษาที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อจัดกิจกรรมการตรวจสอบและการให้คำปรึกษาต่อไป
๓. เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลการบริหารจัดการการเงินการคลัง ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหา ในภาพรวมต่อไป
ดำเนินการประเมินระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๒ มีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินดังนี้
๑) โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
๒) โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
๓) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
๔) โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคม
๕. วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
๖) วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
๗) วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
๘) โรงเรียนอนุบาลเสลภูมิ
๙) โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
๑๐) โรงเรียนวัดธาตุธรรมธาดานุสรณ์
คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย๑. นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ๒. นายสมาน แก้วคำไสย์ รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ๓. นางพัชรี ศีรษะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล (ศธจ.ร้อยเอ็ด)
๔. นางพิมพิกา ศรีเกื้อกลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (ศธจ.ร้อยเอ็ด) ๕. นางประไพ ช่างสลัก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน (ศธจ.ร้อยเอ็ด) ๖. นางอรัญญา อินอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน (ศธจ.ร้อยเอ็ด)
การประเมินการบริหารการเงินการคลังของสถานศึกษาในครั้งนี้ เน้นให้ผู้รับการประเมินรับรองตนเองเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารองค์กร

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบโทรศัพท์ Smart Phone จากบริษัทเมนทราแกรม จำกัด เพื่อเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนในระบบออนไลน์ จำนวน 10 เครื่อง แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ดังนี้
1.นางสาวปานวาด จันทะคัด ชั้น ม.5 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
2.นายธเนตร ผาริโน ชั้น ม.5 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
3.นายภัทรพล ลาสันเทียะ ชั้น ม.6 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ
4.นางสาวอัจฉรา นาคศรี ชั้น ม.6 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์
5.นางสาวอารยา เอี่ยมศรี ชั้น ม.4 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ
6.นายธีระเดช อ่อนละออ ชั้น ม.5 โรงเรียนการกุศลวัดธาตุ
7.นางสาวอาภัสรา งามผิว ชั้น ม.6 โรงเรียนการกุศลวัดกลาง
8.นางสาวปณิตา หาญอาสา ชั้น ม.5 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง
9.นางสาววรรัตน์ วงณรัตน์ ชั้น ม 6 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์
10.เด็กชายอาณัฐ แดนดงยิ่ง ชั้น ม.3 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์

S34218016S34218014S34218013S34217992