การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดดังเอกสารแนบ