การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย)

คุณสมบัติของครูผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ

        คุณสมบัติทั่วไป

           ๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

           ๒. ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                ๑) เป็น หรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                ๒) เป็น หรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           ๓. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี นับถึงวันที่ออกประกาศ

           ๔. ปฏิบัติงานสอน หรืองานด้านการศึกษาอยู่จนถึงวันรับพระราชทานรางวัล

           ๕. ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก

        คุณสมบัติเฉพาะ

            ๑. เป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์

                สร้างแรงบันดาลใจและจัดการเรียนรู้ให้ลูกศิษย์เจริญก้าวหน้าและความสำเร็จในชีวิต มีความอุตสาหะ ในการทำภารกิจความเป็นครูมาโดยตลอดด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู และเป็นแบบอย่างทางคุณธรรมจริยธรรม มีลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายแวดวงอาชีพกล่าวยกย่องถึงคุณงามความดี

            ๒. เป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา

                 ปฏิบัติงานสอน หรือการจัดการเรียนรู้ ค้นคว้า พัฒนาการสอนหรือการเรียนรู้ ด้วยความทุ่มเทเสียสละ มีความแตกฉานทั้งในเรื่องเนื้อหาและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบ เป็นแบบอย่างของความสำเร็จได้อย่างกว้างขวาง

 

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เสนอรายชื่อครู สามารถเสนอรายชื่อครูได้ที่ ศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดร้อยเอ็ด

คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 501 หมู่16 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โทรศัพท์/โทรสาร 0 4350 1508 ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2563 

 

รายละเอียดดังประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย)  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดร้อยเอ็ด

คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 501 หมู่16 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โทรศัพท์/โทรสาร 0 4350 1508