ด่วนที่สุด....รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

คุณอัจฉราภร  มะอาจเลิศ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

Attachments:
Download this file (ประกาศตำแหน่งเพื่อเลื่อน ชพ ร้อยเอ็ด เขต 1 .pdf)ประกาศ[ประกาศ]194 kB